Политика на поверителност

Политика на поверителност

 
Политика за защита на лични данни 1. Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта (наричан за краткост „Сайтът“) на търговско дружество с фирма „Меезенбург България“ ООД, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 205083952, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 3019 № 1, наричано по-долу в настоящата политика „Търговец“ и/или „Администратор на лични данни“. Настоящата политика за поверителност се отнася до събирането, обработката, съхранението и унищожаването на лични данни, съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу в настоящата политика „GDPR” и/или „Регламента“. Тя е приложима към всички потребители на Сайта ( наричани за краткост „Потребител“ или към които се отнася обръщението „Вие“) т.е. всички лица, които използват, зареждат Сайта, съдържащите се в него материали и информация и/или услугите, предоставени в него. 2. За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме: Информация относно Администратора на лични данни: 1. Наименование на търговеца: „Меезенбург България“ ООД 2. ЕИК по ТРРЮЛНЦ: 205083952 3. Седалище и адрес на управление: ул. 3019 № 1 4. Лице за кореспонденция: Деница Бенова 5. Адрес на електронна поща: info@meesenburg.bg 6. Телефон: +359 2 423 82 65 Информация относно компетентния надзорен орган: 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Героги Русев 21Б 3. Данни за кореспонденция: : гр. София, ул. Героги Русев 21Б 4. Телефон:02 915 3 518 5. Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg 3. Чрез достъпа и зареждането на Сайта, с натискане на всеки един обект, бутон, линк, зареждане на страница или всяка друга форма на достъп до информацията и материалите в Сайта, както и чрез използване на услугите на тази интернет страница, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва условията на настоящата Политика. Лични данни, които събираме, за да можем да предоставим услугите на сайта и описание на начините на тяхното предоставяне: 4. Ние събираме следните лични данни: три имена, адрес на електронна поща, адрес за доставка, телефонен номер за връзка. Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като раса, религия, или политическа принадлежност, без Вашето изрично съгласие. Посочените данни са необходими, за да получите предоставяната от нас услуга и/или информация за нови услуги, промоционални кампании, преференциални условия, както и друга информация във връзка с дейността ни. Същите се предоставят след изрична заявка от Потребителя. 5. Данните се предоставят по следните начини: • посредством предоставяне лично от Вас като Потребител на Сайта (например чрез попълване на контактна форма и/или чрез изпращане на имейли); при използване на контактна форма на Сайта, Потребителят дава изричното си съгласие за обработване на личните му данни чрез избиране на отметка за приемане на условията съобразно настоящата Политика; • автоматично събиране на определени данни, получени от Потребителя, когато същият използва Сайта, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. • възможно е и посредством получаване на данни от трети страни, като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и куриерски услуги, информационни брокери или агрегатори. Освен ако изрично не е обозначено друго, достъпът до Сайта е свободен и не е необходима регистрация или създаване на потребителски, за да се използват наличните информационни ресурси. Въпреки това, когато използвате Сайта, автоматично се събира и обработва определена информация, която е технологично необходима за функционирането му и която не позволява пряко идентифициране на посетителите. Тази информация включва следните данни: дата и час на достъпване на Уебсайта; IP адрес, от който е осъществена връзката; сървърни и системни логове (за установяване на технически проблеми и/или идентифициране на злонамерени действия); когато е приложимо, логове за извършване на правни изявления (като напр. потвърждаване на запознаването с политика за защита на личните данни, абонамент за бюлетин и др. под.). 6. Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме Вашите посещения на интернет страницата ни и ресурсите, които достъпвате, включително, но не изчерпателно: трафик на данни, местоположение (ако е позволено от Вас), интернет и други данни от комуникационен вид, с които не е възможно Вие или Вашата самоличност, профилите Ви в социални и други мрежи да бъдат идентифицирани и/или проследени. 7. Администраторът на лични данни предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на Сайта от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Цели на събирането и обработването на лични данни: 8. Ние обработваме и съхраняваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с изискванията на Регламента и нормативната уредба в Република България. 9. Личните данни, които събираме и съхраняваме, се използват единствено за предоставяне на услуги към Вас, в изпълнение на договорните ни задължения, както и за предоставяне на преддоговорна информация, отговаряне на запитвания относно услуги, промоционални кампании, преференциални условия, както и друга информация, включително и за реклама на предоставяните от Търговеца услуги и дейности. В допълнение, ние може да използваме предоставените лични данни за следните цели: a. Да ви уведомяваме за промени на уеб сайта, като подобрения, промени в услугите и продуктите, достъпност, свързаност с трети лица и други; b. Ако сте съществуващ клиент, и сте дал своето съгласие затова, може да се свържем с Вас с информация относно продукти и услуги, подобни на тези, които сте ползвали досега; c . Да ви изпращаме нашите информационни бюлетини периодично. Обработване на лични данни и предоставяне на данни на трети лица: 10. Ние може да предоставим Вашите лични данни на регулаторни и/или други органи на Държавна и/или Съдебна власт, при съблюдаване на действащото законодателство и ред за това. Предоставянето на данни може да се осъществи за целите на предотвратяване на измами и злоупотреби, както и за допринасяне в защитата против измами и намаляване кредитния риск в електронна среда, също и с оглед мерки за защита на уебсайта и потребителите срещу кибератаки, както и в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури и във всички други случаи, посочени в закона. 11. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящата Политика или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Администраторът има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство. 12. Ние не предоставяме Ваши лични данни, с които можете да бъдете идентифицирани. Данните, които периодично можем да предоставяме, представляват агрегирани и анонимизирани статистически данни относно посещенията на интернет страницата и електронния магазин. Права на Потребителя и контрол на използването на Вашите данни: 13. По всяко време съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право да иска достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Администратора при ползване от него на Сайта и/или се съхраняват от него, както и допълнителна информация, право на поправка и коригиране на тези лични данни, право да иска изтриване на личните данни, да иска ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработка на лични данни, право на жалби, право да коригира, да ограничи обхвата на даденото съгласие, както и да оттегли съгласието си за обработка, както и всички други права, които българското законодателство предвижда. Ако Потребителят желае да упражни някое от горепосочените си права, то следва да се свърже с нас чрез формата за контакт на интернет страницата. Администраторът следва да изпълни и/или да отговори на всички легитимни искания в разумен срок, който обичайно е до 30 дни. 14. Ако сте дали съгласие за използване на личните Ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да съхраняваме Вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас чрез формата за контакт на интернет страницата. Вие имате право да се откажете от обработка на личните Ви данни с цел маркетинг по всяко време, като се свържете с нас на посочените в настоящата политика форми за контакт. Къде съхраняваме и трансферираме данните Ви: 15. Като част от услугите към Вас, информацията, която предоставяте може да се трансферира и/или съхранява в страни извън Европейската Икономическа Зона (EEA), тъй като използваме дистанционни интернет сървъри за обслужване на интернет страницата и някои аспекти на нашите услуги, които може да са базирани извън ЕЕА, или да използваме сървъри извън ЕЕА за съхранение и трансфер на данни, съхранявани в облачни пространства и сървъри. 16. Трансфер на вашите лични данни може да се случи, ако някои от нашите сървъри са в страни извън ЕЕА или някои от нашите контрагенти са извън ЕЕА. Ако трансферираме или съхраняваме Вашите лични данни извън ЕЕА, ние ще предприемем съответните действия за гарантиране на ефективната им защита в съответствие с Регламента. 17. Събраните лични данни се съхраняват от Администратора в рамките на законоустановените срокове в зависимост от основанието за обработване. Сигурност: 18. Предаването на информация по интернет или електронна поща не винаги се осъществява при висока степен на сигурност. Ние сме предприели най-високите мерки и средства за защита на Вашите лични данни. Независимо от това ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от Вас към нашите интернет страница. След получаване на Вашите данни, ние ще използваме стриктни процедури и протоколи за тяхната защита. 19. Когато сме Ви дали (или Вие сте създали) парола и/или профил за използване на секции от интернет страницата или електронния магазин към нея, Вие носите отговорност за запазване на конфиденциалността на паролата си. Ние, независимо от факта, че стопанисваме електронната база данни не разполагаме с възможност за контрол и/или достъп до Вашата парола. Линкове към трети страни: 20. Вие може да намерите линкове към сайтове на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики и/или начин за контрол на потока от информация, тъй като нямаме контрол върху тях. Използване на „бисквитки“: 21. Нашият уеб сайт използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките за да събираме информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не Ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на сайта. Ние също може да събираме информация относно Вашето ползване на интернет чрез автоматизиран файл, записан на средството, с което достъпвате интернет страницата и електронния магазин, когато това е разрешено от Вас. Те помагат да подобрим нашите услуги. Вие може да откажете тези файлове (бисквитки). Това може да стане чрез настройките на устройството, с което достъпвате интернет страницата и електронния магазин. Следва да знаете, че ако изберете отказ от „бисквитки“, може да не получите пълен достъп до функционалността на интернет страницата и електронния магазин. Промени в Политиката: 22. Настоящата политика подлежи на периодична актуализация, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как защитаваме Вашите лични данни. При всякакви въпроси, коментари, препоръки или искания относно Политиката за поверителност, може да се свържете с нас на посочените по-горе средства и форми за връзка с нас.
Meesenburg Bulgaria
 
   
София

Меезенбург България ЕООД София
1360, Ул. 3019, № 1, Склад №13

tel.: +359 2 423 82 65
M: +359 883 914 991
e-mail: denica@meesenburg.bg

Деница Бенова
Мениджър снабдяване

Пловдив

Меезенбург България ЕООД Пловдив
4000 Бул. Кукленско шосе №28


M: +359 883 914 994
e-mail: i.lazarov@meesenburg.bg

Илиян Лазаров
Търговски представител

Бургас

Меезенбург България ЕООД Бургас
8001 ул."Одрин" №17


M: +359 883 914 993
e-mail: b.dolev@meesenburg.bg

Бисер Долев
Търговски представител

  Начало

Фирмата

Каталози

Партньори

Новини

Контакти
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Условията за ползване и Политиката на поверителност. Повече за бисквитките прочетете тук